PERFEKT SERWIS S.C
Ul. Biegańskiego 22
80-807 Gdańsk

Szanowni Państwo:

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), funkcjonującego w powszechnym obrocie prawnym pod nazwą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:
W świetle przywołanych powyżej przepisów PERFEKT SERWIS jest administratorem Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodnie z udzielonym przez Państwa zleceniem, obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny.
Przekazanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich otrzymania, nie jesteśmy w stanie z Państwem współpracować.
Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w celu:
Świadczenia usług na Państwa rzecz.
Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i informacyjnych
Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).
Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów: imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy
Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, doradcze. Podmioty te również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.
Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:
Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem
Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.
Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez złożenie do PERFEKT SERWIS jako administratora danych osobowych wniosku o:
Sprostowanie (poprawienie) swoich danych
Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie
Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych
Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez PERFEKT SERWIS oraz o przekazanie kopii danych
Przeniesienie danych do innego administratora
Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej – osobiście w siedzibie PERFEKT SERWIS, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.chelm@perfekt-serwis.eu
W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną w momencie zawierania umowy z PERFEKT SERWIS. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych przez Administratora.